اطلاعات شخصیت

  • :گـروه

    نگهبان

  • :نــام

    محافظ

  • :خصوصیات

    درونگرا, حسی, احساسی, قضاوتی

درباره ی شخصیت

     تقریبا ۱۴ درصد از کل جمعیت هستند و آنها به وسیله بکار بستن یادگرفته‌هایشان انرژی می‌گیرند خصوصا وقتی این آموزه‌ها مورد استفاده قرار گیرند. این تیپ از دانش آموزها دارای توانمندی‌های ذاتی در دسته‌بندی اطلاعات جدید هستند و به آسانی می‌توانند

    این اطلاعات را به الگوهای واقعی تبدیل کنند. در عین حال این افراد احتیاج دارند تا روابطی را که میان اطلاعات جدیدی بدست می‌آورند درک کنند و به روش‌های سیستماتیک یادگیری علاقه‌دارند. این افراد دانش‌اموزانی بسیار کنجکاو هستند که دوست دارند اطلاعات متفاوتی را از طریق منابع مختلف بدست آورند و به وسیله عمق دادن به آموزه‌هایشان شکوفا می‌شوند. به علاوه در بیاد آوردن اطلاعات قدیمی بسیار خوب عمل می‌کنند. این گروه از بچه‌ها در یادگیری و تمرکز بلند مدت بر روی مطالب بسیار خوبندآنها یادگرفتن اطلاعات واقعی و عملیاتی را به یادگرفتن نظریه‌ها ترجیح می‌دهند.