اطلاعات شخصیت

  • :گـروه

    تحلیلگر

  • :نــام

    متفکر

  • :خصوصیات

    درونگرا, شهودی, منطقی, ادراکی

درباره ی شخصیت

    تقریبا ۳.۳ درصد از کل جمعیت هستند و این افراد به راحتی می‌توانند اطلاعات پیچیده و درهمتنیده را درک کنند و به همانگونه که در ترکیب کردن مفاهیم و دانسته‌های مفهومی خوب هستند، در درک و ترکیب کردن موضوعات عملی هم خوب عمل می‌کنند.