اطلاعات شخصیت

  • :گـروه

    دیپلمات

  • :نــام

    میانجی گر

  • :خصوصیات

    درونگرا, شهودی, احساسی, ادراکی

درباره ی شخصیت

    تقریبا ۴.۴ درصد از کل جمعیت هستند و آنها پرانگیزه‌ترین تیپ‌های شخصیتی برای پاسخ دادن به مساله‌های بشری هستند. آنها دوست دارند عواطف و احساسات زیبایی‌شناسانه خود را در نگاه‌شان به مسائل دخیل کنند و به پرداختن به نظریه‌ها و خصوصا نظریه‌هایی که به مسائل انسانی می‌پردازند علاقمندند. آنها از پرداختن به عمق و وسعت مساله‌ها لذت می‌برند.

    این طیف از دانش‌آموزان به قطب‌نمایی درونی از جنس شهود و الهامات شخصی مجهزند که به مسیر رفتار و یادگیری آنها جهت می‌دهد. آنها دانش‌آموزانی انفرادی و مستقل‌اند که به وسیله ارزش‌های شخصی و انسانی برانگیخته می‌شوند و بهترین سبک یادگیری برای آنهاروش‌هایی است که به بهبود زندگی دیگران کمک می‌کند. آنها خودآموزانی مستقل‌اند که از سر و کار داشتن با موضوعات محض و الگو‌ها لذت می‌یرند.