موسسه کمک آموزشی و مشاور تحصیلی طلوع

خواستن توانستن است و این توانستن تنها با شناخت حاصل می گردد.

MBTI انواع شخصیت در تست

بر اساس تست «MBTI», گروه های شخصیتی منحصر به فردی ایجاد می شود که هر کدام می توانند رفتار خاصی را در ارتباط با محیط از خود بروز دهند. این گروه های شخصیتی شامل ۱۶ گروه می باشند، یعنی ۱۶ گروه از افراد که در نحوه فکر کردن، احساس کردن و رفتار کردن با کار و دیگران, تفاوت های قابل توجهی دارند.

این ۱۶ گروه در چهار بخش زیر قرار می گیرند
  • همه
  • تحلیلگر
  • دیپلمات
  • نگهبان
  • کاوشگر


ISTJ بازپرس

ISFJ محافظ

INFJ حامی

INTJ معمار

ISTP صنعتگر

ISFP هنرمند

INFP میانجی گر

INTP متفکر

ESTP متقاعدگر

ESFP بازیگر

ENFP بخشنده

ENTP مناظره گر

ESTJ کارگردان

ESFJ مراقب

ENFJ قهرمان

ENTJ فرمانده

تیم مشاوره

مشخصات اعضای ساخت این وب سایت (طراح و مشاورین و راهنما)

سـاینا سـارانی

طراح و برنامه نویس

:شماره تلفن

0939 *** 8818

:پست الکترونیک

Sayna***@mail.com

مهندس پیمان نوری

مشاور برنامه نویسی - راهنمای پروژه

:شماره تلفن

0915 *** 8220

:پست الکترونیک

Naser***@mail.com

دکتــر لیلا شاکری

مشاور روانشناسی

:شماره تلفن

0902 *** 5690

:پست الکترونیک

Leyla***@mail.com

مهندس شیدا اسدزاده

مشاور علمی - پژوهشی

:شماره تلفن

0915 *** 1978

:پست الکترونیک

Sheyda***@mail.com

دربـاره

تیپ شخصیت شناسی چگونه می تواند بهترین شغل یا رشته را برای ما به ارمغان آورد؟

یکی از بزرگترین مشکلات نوجوانان و جوانان در حال حاضر انتخاب رشته یا شغلی مناسب است. که در راستا تطابق با شخصیتشان در آمدی مناسب داشته باشد؛موسسهء کمک آموزشی طلوع با استفاده از تست های شخصیت شناسی به همراه توصیه های علمی-روانشناسی از طریق دسته ی شخصیتی نوجوانان و جوانان؛ به آنها در راستا رسیدن به هدف خود کمک میکند

هر یک از حروف ذکر شده نشان دهنده یک معیار برای بررسی نوع شخصیت افراد هستند (EI,NS,TP,JP)

  • برونگرایی (E) درونگرایی (I)*
  • حسی (S) شهودی (N)*
  • منطقی (T) احساسی (F)*
  • قضاوتی (J) ادراکی (I)*